Facilities

หน้าร้านอยู่ตรงทาง3แยกวุฒากาศ ใกล้ซอยเทอดไท 26
ตู้หน้าร้าน
ด้านขวาของร้านตรงส่วนด้านหน้า
ด้านขวาของร้านฟ้าฉาย
ด้านซ้ายของร้านตรงส่วนด้านหน้า